تماس: info@azadsar.com

arrow١٥

جلسه دوم

توضیح بهروز نابت: در جلسه دوم ما جزوه "ارتباط با سازمان انقلابی زحمتکشان ..." را با خود آورده بودیم. راجع به این جزوه مفصلا در در جلسه اول صحبت کرده بودیم. در جلسه دوم به خاطر عدم اتلاف وقت جزوه را به رفیق کومه‌له ای دادیم که شخصا بخواند. روز بعد جزوه را به ما پس داد. در بحث پیرامون این جزوه او علاقمند دریافت رسمی آن به کومه‌له بود ولی ما می خواستیم جزوه فقط برای درک عمیقتر شخصی وی موقتا در اختیارش قرار بگیرد.

بهروز نابت: " ما شائق شنیدن نظر کومه‌له راجع به گروه های دیگر از جمله خود ما هستیم و همچنین شنیدن نظرش راجع به پیشنهاد ما در مورد ادامه ارتباط . ".

سعید یزدیان: "یک وقتی در مقر سنندج ما خبر کارگر می‌فروختیم. حالا چه کسی می خرید کاری نداریم. آن وقت تیپ کارمان این بود. ولی کلا همان حد بود .
به دنبال آن ما کتاب جایگاه روحانیت را پخش توده‌ای نکردیم. اما در حدی که توانستیم در درون تشکیلات خودمان پخش کردیم. خبر خراسان، کوره و چیزهای دیگر را هم ما تعیین کردیم که چه تعداد می خواهیم. ما یک نشخه را برای "ناوندی" (ناوندی به ربان کردی یعنی مرکزیت) و بقیه را در این جا به بچه‌ها می دادیم. حالا از این به بعد تعهدی نمی‌دهیم و تعهدی هم نمی خواهیم" .

بهروز نابت: "ما خرده بورژوا نیستیم تعهد نکنیم، ما بورژوا هستیم و تعهد می‌کنیم" .

سعید یزدیان: "ما تعهد نمی‌کنیم. زمانی همه‌ی گروه‌ها خبرنامه را پخش می‌کردند، شما هم پخش می‌کردید. ولی با پیش آمدن اوضاع و احوال اخیر همه آن ها قطع شد. نماینده رزمندگان گفت خبرنامه جنگ است و در تشکیلات ما برو ندارد و در این شرایط جنگی با خجالت و از زبان توده های پخش کننده حرفشان را می زدند و بالاخره هم پخش نکردند. ما روز اولی هم که به آن ها دادیم تعهد نخواستیم. رساندن اخبار توده‌ای کردستان و پخش کردن این اخبار، هر گروهی که خودش می خواست پخش می کرد. ما در مورد خبر کارگر وظیفه خودمان دانستیم که اخبار کارگری را به گوش دیگران برسانیم" .

بهروز نابت: "ما حاضریم اخبار دیگری را در آینده به شما بدهیم" .

سعید یزدیان: "ما هم حاضریم این اخبار را از رادیو پخش کنیم" .

بهروز نابت: "ما از این مقولات به عنوان یک تعهد می‌توانیم حرف بزنیم. همین طور که ما خودمان را متعهد می‌دانیم اخبار کردستان را در اختیار مردم قرار بدهیم وقتی با سیاست باندی کومه‌له روبرو می شویم سعی می‌کنیم این جنبه‌های باندی را حذف کنیم و با تحلیلی که خودمان می‌کنیم اسمش را می گذاریم حمایت از خرده بورژوازی در مقابل فئودال یعنی همین حمایت زبانی هم اهمیت دارد .
وقتی از برگشتن رزمندگان حرف می‌زنید و اهمیت خودش را دارد. و فرق می کند با این که چرا فدائیان اکثریت برگشته اند. ما هم به دلیل دیگری بر می‌گردیم. دلیل ما این است چرا کومه‌له از تظاهرات پر شکوهش برای مردم صحبت می کند. ما نمی‌خواهیم دنباله رو آن باشیم یعنی حمایت به هر قیمتی نیست. ما نشریات شما را تکثیر و پخش می‌کردیم با این که زیاد شده بود و بچه های خود ما زیر ضرب آمدند. ولی بعد عوض شدید" .

سعید یزدیان: "متوجه نشدید منظور من چه بود. ما نه تنها متعهدیم بلکه در بدر به دنبال آن می گردیم که اخبار کارگری را در رادیو بخوانیم و با دید خودمان رهنمود بدهیم و با دید خودمان تحلیل خواهیم کرد. مقالات تئوریک شما را ما قطعا پخش توده ای نخواهیم کرد. نه تنها متعهد نیستیم بلکه اشتباه می دانیم .

بهروز نابت: "به نظر من شما به اخبار کارگری نه به خاطر گسترش مبارزات کارگری بلکه به خاطر تبلیغات برای تشکیل حزب‌تان نیاز دارید" .

سعید یزدیان: "تحلیل شما از کومه‌له را خودتان می دانید. اما مبارزه طبقاتی به شما تحمیل خواهد کرد که نسبت به جنبش بی تفاوت نباشید. شما خودتان را هر چه که بدانید، به شما تحمیل خواهد شد که نسبت به کومه‌له و اتحاد مبارزان کمونیست نظرتان را بدهید. وقتی در جامعه مبارزه طبقاتی وجود دارد گروه های مختلف نمی توانند در مقابل هم ساکت باشند. این دیر یا زود به شما تحمیل خواهد شد" .

بهروز نابت: "آیا به شما هم تحمیل خواهد شد که نظرتان را راجع به ما بگوئید؟

سعید یزدیان: "اگر شما اعلام هویتی را داشته باشید یعنی در سطح علنی نظریاتی را ارائه بکنید در یک شرایطی ممکن است کومه‌له و یا حزب کمونیست نظرش را رجع به شما بگوید. بستگی به ضرورتش دارد. نمونه چریک های اقلیت شاخه کردستان که برنامه را نقد کردند .
دو سال پیش می گفتید ما برای روشنفکران حرف نمی زنیم. شما مجبورید برای هر کس که باشد به قول خودتان استریپتیز کنید" .

" این که شما موجودیت نیستید مربوط به کمیت شما نیست. بلکه شما هدف و برنامه تان روشن نیست. اگر چیزی گفته‌اید درون خودتان گفته اید. در خود هستید. شما باید این ها را بگوئید حالا برای هرکس می خواهد باشد. پیشروان پرولتری یا روشنفکران .
در مورد مسئله انقلابی یا ضد انقلابی، شما یک سری خیال پردازی می‌کنید و از آن نتیجه می گیرید که کومه‌له جامعه را فقط در دو طبقه می بیند. این تحریف مقولات برنامه است. ما گفته ایم دو طبقه اصلی داریم و بعد هم بحث مفصلی راجع به اقشار خرده بورژوازی. طبقه بورژوازی به عنوان یک طبقه تمام اقشارش ضد انقلابی است. این جزء اصل است. این که اقشاری از خرده بورژوازی در درجات معین با بورژوازی همگام می شوند، آن طرفش هم می تواند تحت هژمونی پرولتاریا در انقلاب شرکت کند. ما مقوله‌ای داریم به نام انقلاب و ضد انقلاب در مقولات تاکتیکی. یک ماهیت طبقاتی وجود دارد که تمام اقشار بورژوازی در ماهیت طبقاتی‌شان ضد انقلابند ولی یک مقوله ای در تاکتیک به کار می‌گیریم این که ضد انقلاب را در هر شرایط مشخص تحلیل کنیم. جمهوری اسلامی یک دولت ضد انقلابی است .

کسانی که در جبهه جمهوری اسلامی در سرکوب جبهه انقلاب شرکت می کنند ضد انقلابند. اکثریت و حزب توده ضد انقلابند ولی مجاهدین با وجود آن که برنامه‌شان لیبرالی است ولی ضد انقلابی نیستند. اگر آن ها در یک دولت بورژوازی علیه انقلاب شرکت کنند ضد انقلاب خواهند شد. ما حتی رویریونیسم پوپولیستی را که الان در اپوزیسیون هستند و موضع چپ دارند به عنوان ضد انقلاب قرار نداده‌ایم. اتفاقا می توانند انقلابی خرده بورژوا باشند مثل پیکار تا قبل از بیانیه ١١٠ با مواضع ضد جنگ و شعار سرنگونی که می داد. ما مسئله را این جوری می بینیم. در برنامه ما برای جمهوری دموکراتیک انقلابی ما نگفته ایم فقط پرلتاریا حق حیات دارد. بلکه گفته ایم باید دموکراسی را گسترش داد تا پرلتاریا رشد کند .

ما عین این نظریات را در مورد حزب دموکرات داریم. نمی‌گوئیم حزب دموکرات ضد انقلابی است. می گوئیم بورژوازی است و چون جز اپوزیسیون جمهوری اسلامی است یک حزب ناسیونالیست است و تا مرحله معینی با او خواهیم بود. بر اساس آن قطعنامه کومه‌له بود که با حزب دموکرات نشست‌هائی داشتیم در مورد چیزهای مشترک. در کنگره ٢ حزب دموکرات را ضد انقلابی ارزیابی کردیم ولی این اشتباه بود. با این اعتبار می‌گویم شما خیال پردازی می کنید .
در مورد مسئله‌ی نحوه‌ی رابطه و همکاری‌های سیاسی من در جلسه‌ی قبل هم گفتم و می‌توانم آن ها را تکرار کنم یا ادامه بدهم. خلاصه اش این بود: یکی سر مبارزه ایدئولوژیک که ما جلسات این طوری را قبول نداریم. باید در عرصه‌ی علنی توی نشریات باشد. این که کومه‌له تا کنون به نظریات شما برخورد نکرده اولا شما نظریات علنی ندارید ولی وقت و کار ما نبود که به "روحانیت" (کتاب جایگاه روحانیون) برخورد کنیم. ولی وقتی به طور کلی ما با پوپولیسم و اکونومیسم مرزبندی کردیم کلی ترین چیز‌های ایدئولوژی شما را هم در بر می گیرد .

ما تصویب کردیم که نشریات داخلی‌مان را به گروه های دیگر، غیر از محافل و گروه های جریان "مارکسیسم انقلابی"، ندهیم. سعی ما این است که عمده نظریات‌مان را در نشریات علنی دربیاوریم. این نشریات یعنی نشریات خارجی را به شما و دیگران می دهیم .

اتحاد عمل را جلسه پیش توضیح دادم. در مبارزات کارگری هر جائی که وجود داشته باشیم با کارگران پیشرو از هر خطی که باشند اتحاد عمل خواهیم کرد. کارگران پیشرو یعنی آن‌هائی که مبارزه می کنند یعنی رهبران عملی اند. منظور فقط کارگران کمونیست یا کارگران گروه های چپ نیست. یک بعد وسیعتر از این‌هاست .
بقیه همکاری‌ها: ما قبلا گفته‌ایم، در نامه دیماه ٦٠، که همکاری در زمینه اطلاعات، اخبار، جعلیات و تدارکات می تواند صورت گیرد" .

arrow ادامه

Saeed Yazdian: page | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

١٥

 
Hit Counter by Digits