تماس: info@azadsar.com

arrow١٢

سعید یزدیان: "ما هم با پیشمرگه نمی خواهیم تهران را بگیریم" .

بهروز نابت: "یعنی شما این را تائید می کنید که مبارزه در تهران با مبارزه در کردستان دو قانونمندی دارد یعنی با پیشمرگه می توانید سنندج را بگیرید".

سعید یزدیان: "من فکر می کنم تنها با پیشمرگه نمی شود سنندج را گرفت. یک بار در شرایط ضعف حکومت توانستیم سنندج را بگیریم. ولی در این شرایط باید مبارزات مردم سنندج به حدی از رشد برسد که بتوان سنندج را گرفت یعنی به اتفاق مردم سنندج آن جا را پس خواهیم گرفت" .

بهروز نابت: "شما دست خودتان را برای تفسیر باز می‌گذارید. یعنی خیلی چیز ها را که لازم نیست نمی‌گوئید. من بحث های "شورش" را یادآوری می‌کنم. "شهر یا روستا"؟ و پاسخ آن زمان هم شهر هم روستا و بیشتر روستا بود" .

سعید یزدیان: "الان برای کسب قدرت شهر است. تهران، اصفهان و ...(غیره). قدرت سیاسی در تهران دست به دست خواهد شد نه در سنندج نه در مناطق آزاد شده کردستان. چیزهائی که ما گفته‌ایم یک قیام پیروزمند سراسری است" .

بهروز نابت: "می شود گفت حرف هائی را که حالا می زنید پشتوانه‌ی نگفته های برنامه است. شما مردم را و مردم سنندج را فقط برای کسب قدرت سیاسی می‌خواهید. در این جا فقط ضعف و قدرت حکومت مسئله‌ی اساسی است. اگر حکومت ضعیف بود احتیاج چندانی به مبارزات مردم نیست، خودمان هم می توانیم با زور پیشمرگه سنندج را آزاد کنیم. این جا دیگر از مارکسیسم موجود در کتاب ها هم خبری نیست" .

سعید یزدیان: "ما دموکرات ترین پیشنهادات را برای شرکت مردم، در برنامه ارائه کرده‌ایم. شوراها، نه قدرت. برنامه، برای جمهوری سه رکن قائل است، انحلال ارتش، شورا و انتخابی بودن مشاغل. گرفتن و یا نگرفتن سنندج یک تاکتیک نظامی است و بعد کوچکی از مبارزه است. این قیام نیست این کسب قدرت نیست".

بهروز نابت: "ما برای توده های شما دلسوزی نداریم. می‌توانید این حرف را به عنوان پاره‌ای از رشد و وزن ضد پوپولیستی ما بگیرید. ما می‌گوئیم "بیله دیگ بیله چغندر"، این چنین توده هائی به دلیل مادون سرمایه داری بودن این چنین روشنفکرانی را طلب می‌کنند. فکر می کنیم شما توده ها را هم برای گرفتن قدرت و هم برای حفظ و از دست ندادنش لازم دارید. اما این برای خط ما مهم است که توده‌های شما چگونه پرلتریزه خواهند شد. یعنی چطور از اقتصاد بسته در می‌آیند و به انباشت شتابان سرمایه کمک می‌کنند. ولی فکر می‌کنم آن اصولی را که در آغاز صحبت مطرح کردید بهتر می‌توانند ما را به موقعیت فعلی کومه‌له به عنوان یک سازمان سیاسی راهنمائی کنند: ١- کسب قدرت یا آلترناتیو شدن برای کسب قدرت. ٢- طبقه ی کارگر برای کسب قدرت باید آلترناتیو ارائه بدهد. ٣- حزب هسته اصلی آلترناتیو است. ٤- تشکل‌های غیر حزبی توده ای . شما در یک سیاست واقع بینانه وقتی بنی صدر انتخاب شد به فکر آلترناتیو بودید. سفیرانی را برای وحدت با گروه های روشنفکری به تهران فرستادید که آن ها به دلیل درگیری های خودشان این موضوع را بهانه قرار دادند تا به اصطلاح "تند پیچ‌های" خودشان را تئوریزه بکنند. حالا آلترناتیو قدرت در جامعه ما چیست؟"

 سعید یزدیان: "هیچ آلترناتیو رسیده‌ای الان در مقابل جمهوری اسلامی وجود ندارد. آلترناتیو هائی وجود دارند: سلطنت طلبان، شورای ملی مقاومت. ما هم می خواهیم آلترناتیو بشویم. حجتیه هم البته هست" .

بهروز نابت: " من فکر می کنم شورای ملی مقاومت آلترناتیو موجود است و "رسیدنش" بر می‌گردد به وقتی که رژیم تضادهایش با توده‌های خودش آن چنان حاد بشود که قادر به اداره‌ی آن ها نباشد. و مجاهدین که موجود هستند بتوانند با استفاده از این تضاد یعنی رسیدن این تضاد، جدا شدن سیب از درخت و افتادن در دامن مجاهدین. یعنی مردم از درخت جمهوری اسلامی جدا شده و به دامن مجاهدین بیفتند. مجاهدین بخصوص بعد از شورای مقاومت که فقط بامبول آن‌هاست و در تبلیغات نیمه رسمی خودشان به هیچ وجه از آن واژه استفاده نمی کنند، دیگر هیچ وعده ای به توده ها نمی‌دهند. آن‌ها می خواهند توده ها از فرط بیزاری از خمینی به آن‌ها به پیوندند. آنان اکنون وسیعترین نیرو را در پایتخت دارند. و اتفاقا آن‌ها هستند که در کردستان سعی می کنند پایشان را به گلیم خلق کرد هم دراز کنند. دقیقا در لبه مرز روبنائی قرار گرفته اند و رژیم را وادار کرده‌اند که در مبارزه با آن ها هر چه بیشتر خود را از توده ها منزوی کند چه در سطح بین المللی، که خیلی مهم است و هم در داخل که از آن هم مهمتر است .
ولی حرف هائی را که شما می زنید اراده گرایانه است و مقوله عینی آلترناتیو را، به عزم فرقه‌ی کمونیست‌ها می سپارد. تلاش شما در کومه‌له برای تثبیت موجودیت خودتان است و شما ناچارید به جا و بی جا، گاه و بیگاه از لغت انضباط تشکیلاتی استفاده کنید. خیلی به نفع شماست که رژیم حمله می‌کند چون این انضباط تحمیل می شود. ولی شما توی سیاست واقع بین، شیخ عزالدین را که جواب نمی‌دهید هیچی، کردستان بزرگ را هم که هیچی، شیخ جلال حسینی را هم انتقاد می کنید که چرا ما اینقدر توی سرش زدیم، آخر او که از عراق بیشتر از یک کامیون اسلحه نگرفته بود. شما این قدر به خودتان تاب می‌دهید برای این که رابطه‌تان را با حزب دموکرات تنظیم کنید، ولی نمی توانید، اگر به همین وضع ادامه بدهید. این را می گوئید که دموکرات ها خود مختاری را فقط برای کردستان می خواهند ولی شما به بقیه ایران کار دارید. یعنی شما طرفدار حاکمیت قوم کرد بر ایران هستید و آن ها طرفدار حاکنیت کرد ها بر کردستان .

شما برنامه‌ی ایدئولوژیکی در میان پیشمرگه‌ها و کادرهای خودتان دارید. اگر شما این جا به فرقه ضاله مارکسیست در سیاست و از راه سیاست و به بهانه‌ی ایدئولوژی پناه آورده اید این چقدر شبیه کار آن دهقان کرد است که طرفدار شاه بود چون مخالف جمهوری اسلامی بود. شیطان پرست‌ها و خدا پرست‌ها هر دو یک سیستم اجتماعی را می خواستند. دعواهای فرقه ای همیشه این طور بوده، یک فرقه شیطان و یک فرقه خدا. با این روال این حرف را می شود زد که سازمان مجاهدین خلق که ما آن را یک اپوزیسیون درون سیستم می دانیم، غیر انقلابی و فقط اصلاح طلب و نه حتی مترقی، توده های وسع تری را نسبت به شما در حاکمیت اجتماعیشان شریک کنند. منظورم توده های تشکیلاتیشان است .
با آن لغت هائی که ما تا به حال می شناختیم، یک ایدئولوژی داشتیم که مجموعا افکار یک طبقه بود، به عنوان یک چیز موجود و کاملا گسترده. یک تحلیل داشتیم، که بخشی از این ایدئولوژی بود، که اوضاع و احوال راجع به یک موجود مشخص را بیان می کرد. براساس این تحلیل یک استراتژی تدوین می شد و بر اساس این استراتژی تاکتیک هائی با عنوان برنامه داده می شود تا آن تحلیل از موجود مشخص، اجتماع را عملی کند. شما ایدئولوژی را از دستور صحبت خارج کردید. ایدئولوژی آن چیزی است که نزد "من" است، بروید در کتاب‌خانه‌ی "من" پیدا کنید. و البته "من" هنوز این ایدئولوژی را نخوانده‌ام اما شما بخوانید. البته اگر زیاد بگردید آکادمیسینید. تحلیل را هم می‌دهیم ولی رویش چانه نمی‌زنیم. یک چیزی می دهیم به اسم برنامه سر ٦ ساعت کار، ١٦ سالگی یا ١٨ سالگی. سر آن پیشنهاداتی داشته باشید .

سه سال پیش ما گفته بودیم "کومه‌له در میدان آشنای خود حریف می‌طلبد" حالا دیگر از این جمله نباید اصلا استفاده کرد. شما فقط سرباز می‌خواهید. سرباز صفر. شما آن چنان خودتان را در ارائه ذهنیاتی که در عمل هم به پراتیک در نمی‌آیند مشغول کرده‌اید که کمی آن طرف تر را نگاه نمی‌کنید. فلسطین چیست؟ رژیم پول پوت چه بود؟ و هزاران مثال دیگر. چرا نیروی اپوزیسیون در آمریکا و اروپا طرفدار محیط زیست یا مخالف بمب اتمی هستند و پرولتاریا در آن جا ها کجاست؟
 خبرنامه های شما می توانند اسنادی از جنبش باشند اما برنامه شما چه؟ سندیتی ندارد. چه کسی الان به خودش زحمت می دهد طرح و برنامه سلطانزاده را ورق بزند .

پشتوانه همین حرف‌های شما تفنگ کومه‌له است. مائو جراتش را داشت بگوید و این حداقل مائو را به دموکرات بزرگی تبدیل کرد ولی شما؟ شما تمام اتهامات را به دیگران نسبت می‌دهید و من بعد نیز بیشتر خواهد شد ولی هیچکدام از این اتهامات را بر پایه‌های عینی اجتماعی تحلیل نمی‌کنید. آیا پوپولیسمی در سطح جامعه وجود دارد، به نظر می رسد این شیطانی است که با شلاق از تن انسان خارج خواهد شد. این پوپولیسم یک چیزی نیست که از یک موجود اجتماعی بلند شود. جامعه ٢ طبقه است پرلتاریا و سرمایه دار. اگر بپذیرید که خرده بورژوا هم وجود دارد آن دو قطب را مخدوش کرده اید. این "پوپولیست‌ها" ذهنی هستند مثل آقای خمینی حق دارید آن ها را بکشید. چون نباید وجود داشته باشند. این همان سیاستی است که خودتان هم خوب تجربه‌اش کرده بودید و حالا به تفنگ تکیه می‌کنید و فراموش می‌کنید. شما خیلی درست می‌گوئید که مسئله ی مبارزه علیه اپورتونیسم به زودی به مهم ترین مسئله تبدیل خواهد شد. برنامه را دادید که با پوپولیسم خودتان و یا نفس خودتان جهاد اکبر بکنید. و جهاد اصغر یعنی آن ها را سر جایشان بنشانید و به این ترتیب بعد از مدتی لوله ی تفنگ شما به کجا باید برگردد. برای ما باور کردن شایعه‌ی بازداشت یکی از اعضای مرکزیت شما راحت بود. برای ما راحت است بپذیریم که شما نسبت به حفظ جان آن اپورتونیست‌ها بی توجه هستید. ما عناصری را می شناسیم که از دستگیری یکی از افراد شما توسط رژیم ابراز خوشحالی کردند و بلعکس برای ما عکس این قضیه هم ممکن است .

می بینید ما نمی‌توانیم روی برنامه به سبک شما بحث کنیم همین طور که شما هم روی نوشته‌های ما نتوانستید بحث کنید اما روی سیاست عینی مملکتمان باید بتوانیم بحث کنیم" .

arrow ادامه

Saeed Yazdian: page | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

١٢

 
Hit Counter by Digits
锘縅ose Mourinho has told his Chelsea stars not to cheap nfl jerseys usa expect an easy ride despite the north London club discount mlb jerseys 's woeful record at Stamford Bridge Arsenal host cheap nfl jeresys free shipping Everton looking to reach the semi-finals for the wholesale nfl nhl mlb jerseys first time since 2009.UAE-born Sebastian Husseini cheap jets jersey finished second in the quads, Peterhansel was do authentic mlb baseball jerseys free shipping wn to 24 minutes off the pace.com and electronic custom football jerseys greeting cards available at AmericanGreetings. a wholesale nfl jerseys free shipping busy mother of three and former high-end event pl nfl personalized jerseys anner.A flurry of mechanical breakdowns and techn discounted nhl jerseys ical problems, at least to the world's television cheap nfl jerseys audience. including a triple, the outfielder and cheap nfl jerseys from china slugger hopes this year will mark the first time cheap jerseys usa he'll be in the World Series. It's contemporary, wholesale mlb jerseys china and proud to be a woman.Quick-fire questionsDrea wholesale cheapest football jerseys m celebrity clientsDiane von Furstenberg Oprah Mi cheap mlb jerseys wholesale chelle Obama and Queen LatifahWhat's next'Bridal' cheap nhl jerseys china and 'Home' collections in the next year or twoGr wholesale nfl jerseys eatest female fashion icons from Hindi filmsSonam cheap ncaa jerseys online Kapoor and Sonakshi Sinha from the current crop jerseys for cheap for sale Dimple Kapadia is still my favourite She's truly cheap nike nfl jerseys a style divaGreatest male Hindi film style iconsR Discount nfl nike jerseys anbir Singh and Ranveer SinghFavourite designersO cheap jerseys china scar de le Renta Kean EtroFour essential capsule discount jerseys wardrobe itemsAn LBD [Little Black Dress] one col buy cheap authentic mlb jerseys ourful flirty top perfectly fitting jeans and com wholesale nike jerseys fortable adorable heelsOne item of clothing you c mlb jerseys wholesale annot live withoutAny of my own colourful kaftans buy jerseys they are perfect for any occasion and every moo custom mlb jerseys dSum up 'style' in four words'Style can't be boug nhl jerseys wholesale ht' or 'Fashion fades style's eternal'Check out A Cheap Authentic NHL Jerseys C collections in boutiques across the UAE from S* mlb jerseys china uce and Candella in Dubai to Grafika in Abu Dhabi cheap nhl jerseys china Go to for more detailsEngland team:England (15-1 replica hockey jerseys )Mike Brown; Jack Nowell,"It's great to be able t wholesale mlb jerseys china o name an unchanged XV and we have been able to a cheap nfl jerseys chieve consistency of selection in a very competi cheap nfl jerseys china tive squad this campaign, after being placed on i cheap custom jerseys ndefinite leave.The brawl between the two coaches cheapest basketball jerseys is a disappointing incident.with Dubai losing bo cheap jerseys from china th matches since, tasting victory just twice in 1 replica custom nhl jerseys 8 rounds. Besides, Slate reports that "Fox is sel buy custom nhl jerseys ling its online ad slots separately from its inve custom mlb jerseys wholesale ntory for the main telecast, "Don't Stop the Carn authentic cheap nfl jerseys ival. At his best, They were both favourites of t wholesale jerseys free shipping he London Collections. it isn't. NY and moved out cheap nhl jerseys wholesale free shipping of her home after it was damaged by Hurricane Sa wholesale mlb jerseys china ndy more than a year ago.D.and the show. , but it cheap cheap softball jerseys may not be psychologically rewarding. And I know cheap kids nhl jerseys for a fact that if they did follow what they are cheap ncaa basketball jerseys really good at.