تماس: info@azadsar.com
اسناد
خبرنامه ها
اندیشه ها

اعلامیه ها ١

اعلامیه ها

صفحه دو

برگشت به صفحه ١

---
از دیگران
محمود توسلی چاپچی مبارز اعدام شد
اعتصاب و دستگیری در کارخانه سایپا
جنگ جنگ تا بهشت زهرا
خمینی شیطان را هم درس می دهد
ما هم به تکلیف کارگریمان عمل کنیم
نه شرقی، نه غربی. بی آبی، بی برقی
آرزو و خواسته های مردم
فتح کربلا یا گورستان