تماس: info@azadsar.com
اسناد
خبرنامه ها
اندیشه ها

اعلامیه ها ٢

اعلامیه ها
صفحه يک
ورود به صفحه ٢
---
از دیگران
اعلامیه ‏
مبارزه - سرکوب - باز مبارزه ‏

اعلامیه طرح طبقه بندی مشاغل
شورش در افسریه
به کارگران کارخانه ها
پاپوش جمهوری اسلامی برای کفش ملی
در کفش ملی میخ مان را بکوبیم
جنگ جنگ تا پیروزی حزب الله عراق
هر روز روز کارگر نیست